Giao dịch hoàn tiền về Ví Trả Sau sẽ được tính như thế nào?


Giao dịch hoàn tiền được xem như là giao dịch thanh toán dư nợ Ví Trả Sau.

Tiền sẽ được hoàn về Ví Trả Sau trước để thanh toán các dư nợ hiện có của Khách Hàng. Nếu Ví Trả Sau hết nợ nhưng tiền vẫn còn dư thì số tiền này sẽ tiếp tục được hoàn về Ví MoMo cho Khách Hàng.

Trường hợp Khách Hàng chỉ có hóa đơn trả sau:

Tiền sẽ hoàn về hóa đơn của tháng gần nhất đến tháng xa nhất.

Ví dụ:

Vào ngày 1/2/2022, Khách Hàng có 2 hóa đơn trả sau:

  • (1) 01/2022: 100.000đ trả sau,
  • (2) 02/2022: 200.000đ trả sau

Vào ngày 2/2/2022, Khách Hàng nhận được một giao dịch hoàn tiền 250.000đ. Lúc này, dư nợ sẽ được trừ từ hóa đơn gần nhất (tháng 1) đến hóa đơn xa nhất (tháng 2) và dư nợ phải trả sẽ thay đổi như sau:

  • (1) Hóa đơn 01/2022: 0đ,
  • (2) Hóa đơn 02/2022: 50.000đ

Trường hợp Khách Hàng có hóa đơn trả góp và trả sau:

Tiền sẽ hoàn về hóa đơn của tháng xa nhất đến tháng gần nhất.

Hoàn về hóa đơn trả góp trước nếu hóa đơn trả góp được thanh toán hết mà vẫn còn tiền thì sẽ tiếp tục hoàn về hóa đơn trả sau.

Ví dụ:

Vào ngày 10/1/2022, Khách Hàng có 3 hóa đơn:

  • (1) 01/2022: 100.000đ trả góp và 200.000đ trả sau,
  • (2) 02/2022: 100.000đ trả góp,
  • (3) 03/2022: 100.000đ trả góp.

Vào ngày 11/1/2022, Khách Hàng nhận được một giao dịch hoàn tiền 200.000đ. Lúc này, dư nợ sẽ được trừ từ hóa đơn xa nhất (tháng 3) đến hóa đơn gần nhất (tháng 1) và dư nợ phải trả sẽ thay đổi như sau:

  • (1) Hóa đơn 03/2022: 0đ
  • (2) Hóa đơn 02/2022: 0đ
  • (3) Hóa đơn 01/2022: 100.000đ trả góp, 200.000đ trả sau.
Đánh giá :
4.4
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :