Điều khoản & Điều kiện chung dịch vụ Nhận tiền Quốc tế qua ứng dụng MoMo


Điều 1. Định nghĩa

1.1 “Dịch Vụ Nhận Tiền Chủ Động”: là Dịch Vụ do M_Service và các Đối Tác Nước Ngoài hợp tác cung cấp theo đó Khách Hàng cần Ủy Quyền cho từng Giao Dịch để có thể nhận khoản tiền quốc tế tương ứng.

1.2 “Dịch Vụ Nhận Tiền Quốc Tế” hoặc “Dịch Vụ”: là bất kỳ dịch vụ nhận tiền quốc tế nào do M_Service và các Đối Tác Của M_Service hợp tác cung cấp cho Khách Hàng thông qua Ứng Dụng MoMo theo đó Khách Hàng có thể nhận bất kỳ khoản tiền quốc tế hợp pháp nào từ người gửi tiền ở nước ngoài.

1.3 “Dịch Vụ Nhận Tiền Tự Động”: là Dịch Vụ do M_Service và Đối Tác Nước Ngoài/Đối Tác hợp tác cung cấp theo đó Khách Hàng chỉ cần Ủy Quyền một lần duy nhất cho Giao Dịch đầu tiên để có thể nhận khoản tiền quốc tế tương ứng cho Giao Dịch đầu tiên này và các Giao Dịch phát sinh sau đó.

1.4 “Đối Tác”: là các đối tác trong nước mà M_Service hợp tác tại từng thời điểm để triển khai và thực hiện Dịch Vụ cho Khách Hàng.

1.5 “Đối Tác Nước Ngoài”: là các đối tác nước ngoài mà M_Service và/hoặc Đối Tác hợp tác tại từng thời điểm để triển khai và thực hiện Dịch Vụ cho Khách Hàng.

1.6 “Đối Tác Của M_Service”: là Đối Tác và/hoặc Đối Tác Nước Ngoài.

1.7 “Giao Dịch”: là giao dịch nhận tiền theo đó Khách Hàng chỉ định M_Service hỗ trợ Khách Hàng nhận một khoản tiền quốc tế tương ứng vào Tài Khoản.

1.8 “Khách Hàng”: là người dùng ví điện tử MoMo tại Việt Nam được người gửi tiền chỉ định để nhận bất kỳ khoản tiền quốc tế hợp pháp nào được gửi từ nước ngoài.

1.9 “Tài Khoản”: là tài khoản đứng tên Khách Hàng đã được Khách Hàng đăng ký hợp lệ với M_Service để nhận tiền quốc tế thông qua Dịch Vụ, có chứa một số dư tài khoản bất kỳ dưới tên của Khách Hàng và được ghi nhận trong sổ sách hoặc hệ thống của M_Service hoặc ngân hàng liên kết hoặc ngân hàng khác.

1.10 “Ủy Quyền”: là việc Khách Hàng xác nhận Giao Dịch và ủy quyền cho M_Service, tự mình hoặc làm việc với ngân hàng thực hiện thủ tục có liên quan, để ghi có (nạp) số tiền nhận của một Giao Dịch bất kỳ vào Tài Khoản của Khách Hàng.

1.11 “Ứng Dụng MoMo”: là ứng dụng do M_Service cung cấp, quản lý và vận hành cho phép Khách Hàng sử dụng dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ khác do M_Service cung cấp hoặc hợp tác với Đối Tác Của M_Service cung cấp phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Điều khoản và điều kiện chung

2.1 Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Nhận Tiền Chủ Động:

(i) Khách Hàng đã hoàn tất xác thực tài khoản thành công (bao gồm cả xác thực khuôn mặt và xác thực CMND/CCCD);

(ii) Khách Hàng đã liên kết ngân hàng thành công;

(iii) Khách Hàng đã hoàn tất đăng ký hợp lệ Tài Khoản với M_Service;

(iv) Khách Hàng đã nhập mã nhận tiền (MTCN) và/hoặc thông tin khác, thực hiện thao tác cụ thể theo yêu cầu của Đối Tác Nước Ngoài và/hoặc M_Service tại từng thời điểm; và

(v) Khách Hàng đã nhấn nút “Xác nhận” để cấp Ủy Quyền và xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Bản điều khoản và điều kiện chung này cho từng Giao Dịch phát sinh theo Dịch Vụ Nhận Tiền Chủ Động.

2.2 Điều kiện sử dụng Dịch Vụ Nhận Tiền Tự Động: Khách Hàng đã đáp ứng các điều kiện quy định tại mục (i), (ii), (iii) và (iv) của Điều 2.1 bên trên và đã nhấn nút “Xác nhận” để cấp Ủy Quyền và xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với Bản điều khoản và điều kiện chung này một lần duy nhất cho Giao Dịch đầu tiên phát sinh theo Dịch Vụ Nhận Tiền Tự Động trên Ứng Dụng MoMo. Mọi Giao Dịch phát sinh sau đó theo Dịch Vụ Nhận Tiền Tự Động sẽ được M_Service thông báo kết quả xử lý cho Khách Hàng thông qua Ứng Dụng MoMo sau khi người gửi tiền đã hoàn tất thủ tục gửi tiền thành công trên nền tảng, hệ thống hoặc kênh giao dịch của các Đối Tác Của M_Service tương ứng.

2.3 Khách Hàng cam đoan, đảm bảo và cam kết rằng toàn bộ thông tin Khách Hàng cung cấp cho M_Service và các Đối Tác Của M_Service (bao gồm cả mã nhận tiền (MTCN), thông tin xác thực tài khoản và liên kết ngân hàng) là đúng, chính xác, xác thực, không giả tạo, không gây nhầm lẫn, hợp pháp, hợp lệ và chính chủ (của cùng một người định danh cụ thể). Trong trường hợp có thay đổi thông tin nêu trên thì Khách Hàng phải ngay lập tức cập nhật trên Ứng Dụng MoMo.

2.4 Khách Hàng đồng ý rằng Ủy Quyền được cấp cho M_Service sẽ được mặc định ưu tiên ghi có số dư nhận được vào Tài Khoản mở tại M_Service. Trong trường hợp số dư Tài Khoản mở tại M_Service (Ví MoMo) của Khách Hàng vượt quá hạn mức số dư cho phép được áp dụng bởi M_Service tại từng thời điểm, Khách Hàng có thể thay đổi phương thức nhận tiền thành Tài Khoản mở tại ngân hàng để hoàn tất Giao Dịch.

2.5 Khách Hàng có thể thực hiện rút khoản tiền quốc tế nhận được từ một Giao Dịch bất kỳ từ Tài Khoản mở tại ngân hàng liên kết đã được đăng ký với M_Service để nhận tiền vào Tài Khoản mở tại M_Service đứng tên của Khách Hàng và ngược lại.

2.6 Nếu M_Service không thể ghi có Giao Dịch vào Tài Khoản của Khách Hàng vì bất kỳ lý do nào, M_Service sẽ thông báo ngay cho Khách Hàng. M_Service sẽ nỗ lực tối đa để cung cấp cho Khách Hàng thông tin về bất kỳ lỗi nào khi hoàn tất Giao Dịch và phải khắc phục các lỗi này trong một thời hạn hợp lý sớm nhất có thể.

2.7 Nếu số tiền quốc tế mà Khách Hàng được nhận bị chuyển nhầm vào một tài khoản khác với Tài Khoản của Khách Hàng đã đăng ký hợp lệ với M_Service, M_Service sẽ, tùy từng trường hợp cụ thể và theo toàn quyền quyết định của mình, thực hiện một hoặc một số công việc sau đây: (i) ngay lập tức ghi có một khoản tương đương vào Tài Khoản của Khách Hàng; và/hoặc (ii) phối hợp với Đối Tác Của M_Service để khắc phục bất kỳ việc chuyển nhầm hoặc ghi có nhầm số tiền nhận nào có thể phát sinh liên quan đến Giao Dịch.

2.8 Sau khi Giao Dịch được xử lý thành công, màn hình kết quả giao dịch và chi tiết giao dịch được M_Service hiển thị trên Ứng Dụng MoMo sẽ được xem như là một biên nhận để thông tin và cho phép Khách Hàng kiểm tra và tra soát Giao Dịch liên quan khi cần thiết.

2.9 M_Service không thu phí dịch vụ đối với Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ Nhận Tiền Quốc Tế do M_Service cung cấp; tuy nhiên, M_Service bảo lưu quyền thu phí dịch vụ và phí khác được áp dụng tại từng thời điểm và thông báo qua Ứng Dụng MoMo cho Khách Hàng khi chính thức áp dụng.

2.10 Khách hàng cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng Giao Dịch được thực hiện trực tiếp bởi chính Khách Hàng (không phải bất kỳ người nào khác thay mặt Khách Hàng) và là giao dịch hợp pháp, tuân thủ quy định của pháp luật được áp dụng, bao gồm cả pháp luật về quản lý ngoại hối, chống hối lộ, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

2.11 Khách Hàng theo đây xác nhận và đồng ý rằng hồ sơ, thông tin về Tài Khoản, Giao Dịch và dữ liệu cá nhân của Khách Hàng được M_Service thu thập hợp lệ trong quá trình đăng ký Tài Khoản sẽ là tài sản của, được lưu giữ và bảo mật bởi M_Service.

2.12 Khách Hàng theo đây chấp thuận và đồng ý rằng M_Service có thể (i) chuyển thông tin liên quan đến Khách Hàng đến Đối Tác Của M_Service; (ii) sử dụng thông tin về Khách Hàng để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm cả thông tin được cung cấp bởi hệ thống chuyển tiền và các phần mềm khác của các Đối Tác Của M_Service; và (iii) thực hiện công bố thông tin đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

2.13 Khách Hàng đồng ý rằng việc Khách Hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào được quy định tại Bản điều khoản và điều kiện chung của dịch vụ ví điện tử khi sử dụng Dịch Vụ Nhận Tiền Quốc Tế sẽ đều được xem như là vi phạm Bản điều khoản và điều kiện chung này.

2.14 Chịu mọi trách nhiệm pháp lý và chi phí, phí tổn liên quan đồng thời miễn trách và bồi hoàn hoặc đảm bảo cho M_Service và những người đại diện của M_Service được miễn trách, bồi hoàn đối với toàn bộ thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm nào của Khách Hàng đối với bất kỳ quy định nào trong Bản điều khoản và điều kiện chung này.

2.15 Khách Hàng thừa nhận rằng M_Service có toàn quyền quyết định trong việc sửa đổi, bổ sung Bản điều khoản và điều kiện này và Khách Hàng theo đây đồng ý rằng sẽ tuân theo Bản điều khoản và điều kiện này (như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).

2.16 Mọi thắc mắc và thông tin chi tiết về Dịch Vụ, Khách Hàng có thể liên hệ theo hotline 1900545441 / 02839917199 (miễn phí) để được hỗ trợ.

Đánh giá :
4.1
/0
Bài viết này có hữu ích với bạn?

Bài viết liên quan :