Terms of linking with Google on the MoMo app

1. What types of information do we collect?

MoMo collects and stores user's step information from the app through the Google Fitness API. Users have the option not to provide information by choosing not to grant permission to share step data with our platform. For users who do grant permission, MoMo will automatically synchronize their step data with Google Fit when the user opens the feature. We assure users that their data will be kept secure and in accordance with Google API Services User Data Policy, including the Limited Use requirements.

2. How do we use your information?

We use information about users' daily step count to conduct internal research on users' preferences and behaviors. We provide users with health training programs built on this information. We aggregate and analyze information to ensure safety and security.

3. What is the purpose of collecting your information?

We collect user information to provide a personalized experience and improve our products. In addition, we use information to promote and research the health training community, innovation for social benefits.
Here are ways we use your information:

3.1 To provide, personalize, and improve our products:
We use user information to provide and personalize our features, content, and product recommendations to enhance the user experience and improve service quality.

3.2 Building health training programs for the community:
We use user information to build walking challenge programs in the community, including walking leaderboards and weekly, monthly walking programs to encourage users to walk for their health.

3.3 Researching and promoting the health training community, innovation for social benefits:
We use user information to promote research and develop health training programs, innovate, and improve the health of the community.

4. How do we store your information?

Your information is stored on our servers in internal data centers. We comply with personal data protection regulations and ensure that your information is secure and confidential. We use security measures such as encryption, access control, and continuous monitoring to ensure that your information is protected to the best of our ability. In addition, we do not share your information with any third parties without your permission.

5. How can users request to delete their data?

Your step information will be kept until your account is disconnected from MoMo unless we no longer need the data to provide products and services. Users can request to delete their data by contacting customer support through the app.


Điều khoản khi liên kết với Google trên ứng dụng MoMo

1. Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào?

MoMo thu thập và lưu trữ thông tin bước chân của người dùng từ ứng dụng thông qua Google Fitness API. Người dùng có quyền không cung cấp thông tin này bằng cách không cho phép chia sẻ dữ liệu bước chân với nền tảng của chúng tôi. Tuy nhiên, đối với những người dùng cho phép, MoMo sẽ tự động đồng bộ dữ liệu bước chân của họ với Google Fit thông qua Google Fit SDK khi người dùng mở tính năng tương ứng. Chúng tôi cam đoan rằng dữ liệu của người dùng sẽ được bảo mật và tuân thủ theo Chính sách Dữ liệu Người dùng Dịch vụ API của Google, bao gồm các yêu cầu hạn chế sử dụng dữ liệu.

2. Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin của bạn?

Chúng tôi sử dụng thông tin về số bước chân đi trong ngày của người dùng để thực hiện các nghiên cứu nội bộ về sở thích và hành vi của người dùng. Chúng tôi cung cấp cho người dùng các chương trình khuyến khích rèn luyện sức khỏe được xây dựng dựa trên thông tin này. Chúng tôi tổng hợp và phân tích thông tin để đảm bảo tính an toàn và bảo mật.

3. Mục đích thu thập thông tin của bạn là gì?

Chúng tôi thu thập thông tin của người dùng để cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa và cải tiến sản phẩm của mình. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng thông tin để thúc đẩy và nghiên cứu cộng đồng rèn luyện sức khỏe, đổi mới vì lợi ích xã hội.
Dưới đây là những cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

3.1 Để cung cấp, cá nhân hóa và cải tiến sản phẩm của chúng tôi:
Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng để cung cấp và cá nhân hóa các tính năng, nội dung và đề xuất sản phẩm của chúng tôi, để tăng trải nghiệm người dùng và cải thiện chất lượng dịch vụ.

3.2 Xây dựng chương trình rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng:
Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng để xây dựng các chương trình thi đua đi bộ trong cộng đồng bao gồm bảng vàng đi bộ, các chương trình đi bộ theo tuần, tháng nhằm khuyến khích người dùng đi bộ vì sức khỏe.

3.3 Nghiên cứu và thúc đẩy cộng đồng rèn luyện sức khỏe, đổi mới vì lợi ích xã hội:
Chúng tôi sử dụng thông tin của người dùng để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các chương trình khuyến khích người dùng rèn luyện sức khỏe, đổi mới và nâng cao sức khỏe của cộng đồng.

4. Chúng tôi lưu trữ thông tin của bạn như thế nào?

Thông tin của bạn được lưu trữ trong các máy chủ của chúng tôi trong data center nội bộ. Chúng tôi tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo rằng các thông tin của bạn được bảo mật và an toàn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa, kiểm soát truy cập và giám sát liên tục để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ tốt nhất có thể. Ngoài ra, chúng tôi cũng không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn.

5. Làm cách nào để người dùng có thể yêu cầu Xóa dữ liệu đó?

Thông tin bước chân của bạn sẽ được lưu giữ cho đến khi tài khoản của bạn bị ngắt kết nối với MoMo, trừ khi chúng tôi không còn cần dữ liệu để cung cấp sản phẩm và dịch vụ. Nếu bạn muốn ngưng chia sẻ thông tin bước chân của mình với MoMo, bạn có thể thực hiện điều này bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, nếu bạn muốn yêu cầu xóa hoàn toàn dữ liệu bước chân của mình, bạn có thể liên hệ với MoMo để được hỗ trợ.