CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN VỀ DỊCH VỤ

Người Sử Dụng cần đọc và đồng ý với những Điều Khoản và Điều Kiện này trước khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY (sau đây gọi tắt là “Điều Khoản Chung”) điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của Người Sử Dụng, với tư cách là khách hàng, khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ do CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRỰC TUYẾN (sau đây gọi tắt là “M_Service”) là một công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam cung cấp. Bằng việc truy cập và chấp nhận các Điều Khoản Chung này, Người Sử Dụng xác nhận đã hiểu rõ các Điều Khoản Chung và hoàn toàn đồng ý với từng phần cũng như toàn bộ các điều khoản và điều kiện được qui định tại đây, cũng như bất kỳ các điều chỉnh liên quan và chấp nhận rằng việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ chịu sự điều chỉnh của những Điều Khoản Chung này và mọi quy tắc, thủ tục, điều khoản và điều kiện cụ thể khác đối với các Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp. M_Service có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Chung vào bất cứ lúc nào hoặc vào từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của mình. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải mà không cần phải thông báo trước. Nếu Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sau khi các thay đổi về Điều Khoản Chung được đăng tải, có nghĩa là Người Sử Dụng đã chấp nhận những thay đổi đó.

1. Định nghĩa

Trong Điều Khoản Chung này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây trừ khi ngữ cảnh có yêu cầu khác:
“Các Giới Hạn Giao Dịch” nghĩa là các giới hạn sau đây áp dụng đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ:
(a) Tài khoản MoMo: Người Sử Dụng sử dụng Tài khoản MoMo bị giới hạn số dư tối đa là 50.000.000 đồng.
(b) Dịch vụ chuyển tiền MoMo tại quầy (Cash-to-Cash) và Dịch vụ chuyển tiền MoMo trên di động (Mobile-to-Mobile):
Người Sử Dụng sử dụng Dịch Vụ chuyển tiền tại quầy và chuyển tiền MoMo trên di động bị giới hạn đối với các giao dịch lên tới không quá 20.000.000 VNĐ mỗi Người Sử Dụng một ngày.
(c) Dùng thử tài khoản MoMo: Người Sử Dụng dùng thử tài khoản MoMo:

 • Bị giới hạn đối với các giao dịch không quá 500.000 VNĐ một ngày;
 • Chỉ có thể nạp tiền mặt vào tài khoản MoMo trực tiếp qua một Đại Lý;
 • Không được rút tiền mặt từ hệ thống hoặc gửi tiền cho những Người Sử Dụng khác và chỉ có thể sử dụng hệ thống để thanh toán các hóa đơn tiện ích và nạp tiền tài khoản điện thoại di động của họ.
 • Ngoài ra, Dùng thử tài khoản MoMo chỉ cung cấp một lần cho mỗi Người Sử Dụng và hết hạn sau mười lăm (15) giao dịch;

“Dịch Vụ Khách Hàng” nghĩa là dịch vụ chăm sóc khách hàng của M_Service, được cung cấp theo số điện thoại (08) 39917199 hoặc 1900545441;
“Điểm Giao Dịch” là các điểm được Nhà Cung Cấp ủy quyền để Người Sử Dụng thực hiện các Dịch Vụ Tại Điểm Giao Dịch. Danh sách Điểm Giao Dịch được liệt kê tại đây. “Giao Dịch” nghĩa là bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ được cung cấp bởi M_Service của Người Sử Dụng.
“Giấy Tờ Tùy Thân Hợp Lệ” nghĩa là (a) chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân có hiệu lực, hoặc (b) hộ chiếu hợp lệ, hoặc (c) giấy phép lái xe hợp lệ;
“M_Service”nghĩa là Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến, một công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0305289153 cấp lần đầu ngày 26/10/2007.
“Người Sử Dụng” nghĩa là cá nhân/tổ chức sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của M_Service.
“Quy Định Pháp Luật” bao gồm toàn bộ các qui định của Việt Nam như Luật, Bộ luật, Pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, quy chuẩn, quy tắc, quy định hành chính, và các quy định có hiệu lực pháp luật khác theo thời gian.
“Sản Phẩm/Dịch Vụ” bao gồm Dịch Vụ Tại Điểm Giao DịchDịch Vụ Trên Ứng Dụng MoMo.
“Tài Khoản MoMo” nghĩa là tài khoản tiền trên di động (MoMo) do Người Sử Dụng duy trì được sử dụng cho mục đích thực hiện Các Giao Dịch;
“Ứng Dụng MoMo” (Ví Điện Tử MoMo): là Ứng dụng ví điện tử do M_Service cung cấp, quản lý và được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép triển khai dưới thương hiệu MoMo. Đây là tài khoản điện tử trên hệ thống M_Service mà chủ tài khoản có thể sử dụng và quản lý thông qua nhiều hình thức khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ứng dụng trên điện thoại di động, website, SIMCARD...

2. Các Quy Tắc Chung

2.1 Người Sử Dụng sẽ được xem là đương nhiên chấp nhận và chịu sự ràng buộc của những Điều Khoản Chung này và được coi như là Hợp đồng giữa M_Service và Người Sử Dụng khi Người Sử Dụng sử dụng bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ và trong suốt quá trình sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của M_Service.
2.2 M_Service có quyền thay đổi những Điều Khoản Chung này hoặc bất kỳ tính năng nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ vào bất kỳ thời điểm nào. Thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi công bố thay đổi của các Điều Khoản Chung hoặc tính năng trên trang web https://momo.vn. Người Sử Dụng đồng ý đánh giá những Điều Khoản Chung này định kỳ để đảm bảo rằng họ được cập nhật đối với bất kỳ các thay đổi hoặc sửa đổi đối với những Điều Khoản Chung này. Việc Người Sử Dụng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ sẽ được xem là Người Sử Dụng chấp nhận hoàn toàn các Điều Khoản Chung được thay đổi.
2.3 Người Sử Dụng đảm bảo rằng Người Sử Dụng đã hiểu rõ các hướng dẫn và quy trình sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của M_Service và những thay đổi, bổ sung (nếu có) của M_Service.
2.4 Nếu Người Sử Dụng không đồng ý chịu sự ràng buộc của các Điều Khoản Chung hiện hành, Người Sử Dụng không được sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ và sẽ ngừng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ ngay lập tức.

3. Đăng Ký/Ngưng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ

3.1 Đăng Ký và sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ

 • Để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, trước hết Người Sử Dụng cần tải Ứng dụng MoMo và làm theo hướng dẫn.
 • Người Sử Dụng đồng ý cung cấp cho M_Service hoặc các Điểm Giao Dịch của M_Service các thông tin đầy đủ, cập nhật và chính xác liên quan đến Người Sử Dụng mà M_Service sẽ yêu cầu vào từng thời điểm để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.
 • Người Sử Dụng đồng ý thông báo ngay cho M_Service hoặc các Điểm Giao Dịch của M_Service bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã được cung cấp cho M_Service. Người Sử Dụng tuyên bố và bảo đảm rằng các thông tin cá nhân của
 • Người Sử Dụng và các thông tin khác được cung cấp cho M_Service là trung thực và chính xác.

Theo yêu cầu của M_Service, Người Sử Dụng sẽ cung cấp cho M_Service các thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ mà M_Service có thể yêu cầu một cách hợp lý cho các mục đích sau đây:

 • Trợ giúp M_Service tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo Quy Định Pháp Luật;
 • Báo cáo các cơ quan hữu quan hoặc các cơ quan chính phủ về việc tuân thủ những nghĩa vụ đó;
 • Đánh giá việc Người Sử Dụng đã tuân thủ, đang tuân thủ và có thể tiếp tục tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này hay không.

M_Service sẽ có quyền áp dụng phí dịch vụ và/hoặc lệ phí đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ. Chi tiết tại đây. Người Sử Dụng đồng ý sẽ chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn mọi khoản phí dịch vụ và các lệ phí khác đến hạn thanh toán liên quan đến bất kỳ Giao Dịch nào hoặc việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ mà M_Service tính phí.
Đối với các Giao Dịch diễn ra tại Việt Nam, Người Sử Dụng đồng ý không vi phạm các luật và quy định của Việt Nam, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các khoản tiền thu được do vi phạm pháp luật.
Người Sử Dụng xác nhận và công nhận rằng Người Sử Dụng có đủ năng lực pháp luật và thẩm quyền để sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.
Người Sử Dụng sẽ chịu trách nhiệm quản lý tài khoản, mật khẩu tài khoản, các thông tin liên quan đến tài khoản, thiết bị… của mình. Nếu thông tin Tài Khoản, thiết bị của Người Sử Dụng bị mất hoặc bị lấy cắp hoặc bị tiết lộ một cách bất hợp pháp, thì Người Sử Dụng phải thay đổi thông tin tài khoản bằng cách sử dụng các công cụ được cài đặt sẵn trong ứng dụng MoMo hoặc thông báo ngay cho M_Service thông qua Dịch Vụ Khách Hàng để tạm ngừng Tài Khoản MoMo. Người Sử Dụng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các yêu cầu Giao Dịch đã xảy ra trước khi M_Service nhận được thông báo đó. Xin lưu ý rằng Tài Khoản MoMo sẽ chỉ tạm thời ngừng khi Người Sử Dụng đã cung cấp mọi thông tin được yêu cầu cho Dịch Vụ Khách Hàng mà Dịch Vụ Khách Hàng có thể yêu cầu một cách hợp lý.
Khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, Người Sử Dụng chịu trách nhiệm về các hành động và sai sót của mình trong việc thực hiện Giao Dịch. Nếu một sự kiện như vậy xảy ra, Người Sử Dụng phải liên hệ ngay với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn. M_Service sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Sử Dụng.
Trong trường hợp có sự cố về Sản Phẩm/Dịch Vụ hoặc nếu một Giao Dịch không được thực hiện theo yêu cầu của Người Sử Dụng, Người Sử Dụng sẽ thông báo ngay cho M_Service về vấn đề đó và M_Service sẽ nỗ lực hết sức để tư vấn và trợ giúp Người Sử Dụng.
M_Service đồng ý, trên cơ sở toàn quyền quyết định bồi hoàn cho bất kỳ Giao Dịch nào đã được thực hiện sai do lỗi của M_Service.

3.2 Ngưng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ
 

* M_Service ngừng, chấm dứt và hủy bỏ Dịch Vụ
Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) có thể được M_Service hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào mà M_Service thấy là phù hợp và cần thiết vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Người Sử Dụng. Người Sử Dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do hủy bỏ nào mà M_Service đưa ra sẽ được Người Sử Dụng xem là lý do hợp lý. Sau khi hủy bỏ, Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) có thể được cung cấp lại bởi M_Service trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.
Người Sử Dụng đồng ý, xác nhận và chấp thuận rằng vào mọi thời điểm M_Service có quyền ngừng hoặc chấm dứt Tài Khoản của Người Sử Dụng hoặc khả năng tiếp cận và sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ) của Người Sử Dụng vì bất kỳ lý do nào mà M_Service thấy là phù hợp và cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn trường hợp Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ. Người Sử Dụng cũng đồng ý rằng bất kỳ lý do hủy bỏ nào do M_Service đưa ra sẽ được Người Sử Dụng xem là hợp lý. Việc tạm ngừng cung cấp Sản Phẩm/Dịch Vụ có thể được thực hiện trong bất kỳ thời điểm nào và theo bất kỳ điều kiện nào mà M_Service trên cơ sở toàn quyền quyết định thấy là phù hợp.
Nếu Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ quy định nào của Điều Khoản Chung này hoặc làm trái hoặc vi phạm bất kỳ quy định, luật hiện hành liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ, M_Service sẽ được phép thông báo cho các cá nhân hoặc tổ chức về việc làm trái hoặc vi phạm mà họ có thể thấy là phù hợp.
Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ):

 • Tất cả các quyền đã được trao cho Người Sử Dụng theo những Điều Khoản Chung này sẽ chấm dứt ngay lập tức;
 • Người Sử Dụng phải thanh toán ngay cho M_Service mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ M_Service (nếu có);
 • Người Sử Dụng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho M_Service hoàn trả số dư có trong Tài Khoản (nếu có) cho Người Sử Dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn thanh toán và còn nợ M_Service (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

* Người Sử Dụng chấm dứt sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ
Người Sử Dụng có thể chấm dứt việc sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của mình căn cứ theo những Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đến các Điểm Giao Dịch của M_Service hoặc liên hệ với Dịch Vụ Khách Hàng để được hướng dẫn.
Sau khi hủy bỏ hoặc chấm dứt sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ):

 • Tất cả các quyền đã được trao cho Người Sử Dụng theo những Điều Khoản Chung này liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã chấm dứt sẽ chấm dứt ngay lập tức;
 • Người Sử Dụng phải thanh toán ngay cho M_Service mọi khoản phí và lệ phí chưa trả đến hạn và còn nợ M_Service liên quan đến Sản Phẩm/Dịch Vụ đã chấm dứt (nếu có);
 • Trong trường hợp tất cả các Sản Phẩm/Dịch Vụ đều đã được chấm dứt, Người Sử Dụng tại đây ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho M_Service hoàn lại số dư có trong Tài Khoản (nếu có) cho Người Sử Dụng, sau khi khấu trừ mọi khoản tiền (bao gồm, nhưng không giới hạn các khoản phí và lệ phí) đến hạn và còn nợ M_Service (nếu có) bởi Người Sử Dụng.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng ký hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến M_Service (gọi chung là “Quyền Sở Hữu Trí Tuệ”) là tài sản và luôn luôn là tài sản của M_Service và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi M_Service (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam về bản quyền và các công ước quốc tế. Tất cả các quyền đều được bảo lưu.
Ngoại trừ được cho phép rõ ràng trong những Điều Khoản Chung này, Người Sử Dụng không được sử dụng, biên tập, công bố, mô phỏng, dịch, thực hiện các sản phẩm phái sinh từ, phân phát hoặc bằng cách khác sử dụng, tái sử dụng, sao chép, sửa đổi, hoặc công bố Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của M_Service. Người Sử Dụng không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của M_Service.

5. Bồi hoàn

Người Sử Dụng đồng ý bồi hoàn cho M_Service và các bên liên quan của M_Service và đảm bảo cho họ không bị thiệt hại bởi mọi tổn thất, khiếu nại, yêu cầu, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý) và các trách nhiệm có thể phải gánh chịu hoặc đưa ra đối với M_Service và/hoặc các nhân viên, cán bộ… của M_Service phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • Việc Người Sử Dụng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Sản Phẩm/Dịch Vụ);
 • Việc Người Sử Dụng vi phạm những Điều Khoản Chung này;
 • Việc Người Sử Dụng vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, các luật và quy định liên quan đến phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và các khoản tiền thu được do vi phạm pháp luật.

6. Tiết Lộ Thông Tin

Người Sử Dụng đồng ý rằng M_Service có thể tổng hợp các thông tin cá nhân thu được từ Người Sử Dụng hoặc các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn: số điện thoại, email, Giấy Tờ Tùy Thân Hợp Lệ, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ… để phục vụ cho mục đích nhận biết khách hàng và xác thực theo quy định của pháp luật. M_Service cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng cho mục đích nghiên cứu và phân tích hoạt động và cải tiến Sản Phẩm/Dịch Vụ.
Khi Người Sử Dụng đăng ký một tài khoản để sử dụng dịch vụ do M_Service cung ứng, Người Sử Dụng hiểu và đồng ý cấp quyền cho M_Service thu thập, lưu giữ, sử dụng thông tin thông qua việc truy cập vào các ứng dụng sau trên thiết bị di động theo những Điều Khoản Chung này.

 • Vị trí: lấy thông tin về vị trí để hiện thị danh sách các điểm giao dịch gần nhất.
 • Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của Ứng Dụng MoMo hoạt động đúng.
 • Máy chụp hình: cho phép Người Sử Dụng dùng để quét mã QR.
 • Trạng thái kết nối: để đảm bảo các tính năng trực tuyến của Ứng Dụng MoMo hoạt động đúng.

Người Sử Dụng chấp thuận, ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho M_Service tiết lộ hoặc công bố các thông tin liên quan đến Người Sử Dụng hoặc các Giao Dịch của Người Sử Dụng với các cá nhân hoặc tổ chức mà M_Service có thể được yêu cầu tiết lộ theo bất kỳ luật hoặc quy định nào áp dụng đối với M_Service hoặc căn cứ theo bất kỳ yêu cầu hoặc lệnh nào của bất kỳ cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào hoặc lệnh của tòa án.
Người Sử Dụng đồng ý với Chính Sách Quyền Riêng Tư của M_Service.

7. Giới Hạn Trách Nhiệm

Trong mọi trường hợp M_Service (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của M_Service) sẽ không chịu trách nhiệm đối với Người Sử Dụng về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào theo bất kỳ nguyên nhân hành động nào gây ra bởi việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ trừ khi M_Service (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của M_Service) có sai phạm.
Tuy nhiên, trong trường hợp M_Service (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của M_Service) phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại theo quy định nêu trên đây, thì Người Sử Dụng đồng ý rằng toàn bộ trách nhiệm của M_Service (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của M_Service) sẽ được giới hạn ở số tiền thực tế của các thiệt hại trực tiếp phải gánh chịu bởi Người Sử Dụng và trong bất kỳ trường hợp nào sẽ không vượt quá tổng số tiền được chuyển vào và chuyển ra từ Tài Khoản MoMo của Người Sử Dụng.
Trong mọi trường hợp M_Service sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hệ quả hoặc ngẫu nhiên nào phát sinh hoặc bắt nguồn từ việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ.
Trong phạm vi mà pháp luật cho phép, Người Sử Dụng đồng ý rằng M_Service (bao gồm cả các nhân viên, Điểm Giao Dịch, cán bộ hoặc các bên liên kết của M_Service) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và/hoặc chi phí nào mà Người Sử Dụng phải gánh chịu do việc truy cập trái phép vào máy chủ, giao diện của M_Service, trang Web của M_Service, thiết bị và/hoặc dữ liệu của Người Sử Dụng dù là vô tình hoặc bằng cách thức không hợp pháp hoặc không được phép như xâm nhập trái phép hoặc các lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của M_Service (ví dụ như vi rút máy tính).
M_Service sẽ không chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo những Điều Khoản Chung này do các tình huống bất khả kháng nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của M_Service, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiên tai, bão tố, mưa dông, bùng nổ vi rút, các hạn chế của chính phủ, đình công, chiến tranh, hỏng mạng hoặc hỏng mạng viễn thông.

8. An Ninh

Người Sử Dụng cam kết không thực hiện các giao dịch thanh toán, chuyển tiền bất hợp pháp (cá độ, đánh bạc, buôn bán hàng cấm…), hành vi rửa tiền và sẽ thông báo ngay lập tức cho M_Service về (các) giao dịch có dấu hiệu sử dụng trái phép Tài Khoản MoMo của Người Sử Dụng và/hoặc Sản Phẩm/Dịch Vụ đã biết hoặc nghi vấn, hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào đã biết hoặc nghi vấn, kể cả việc mất thông tin, lấy cắp thông tin hoặc tiết lộ không được phép về thông tin cá nhân hoặc Tài Khoản của Người Sử Dụng.
Người Sử Dụng chịu trách nhiệm và miễn trừ toàn bộ trách nhiệm cho M_Service về việc sử dụng hoặc hoạt động trên Tài Khoản MoMo của Người Sử Dụng trước pháp luật. Bất kỳ hoạt động gian lận, lừa gạt hoặc hoạt động bất hợp pháp khác có thể là lý do chấm dứt Tài Khoản của Người Sử Dụng, theo toàn quyền quyết định của M_Service, và M_Service có thể trình báo về Người Sử Dụng với các cơ quan thực thi pháp luật phù hợp.

9. Thông Tin Liên Lạc và Thông Báo

Người Sử Dụng đồng ý rằng M_Service hoặc các bên liên kết của M_Service có thể gửi tin nhắn (SMS) cho Người Sử Dụng liên quan đến các thông tin cập nhật về Sản Phẩm/Dịch Vụ và các sự kiện được đưa ra hoặc cung cấp bởi M_Service hoặc các bên liên kết của M_Service.
Người Sử Dụng đồng ý rằng M_Service không có bất kỳ nghĩa vụ nào trong việc đưa ra các thông báo định kỳ cho Người Sử Dụng nêu chi tiết các Giao Dịch được tiến hành bởi Người Sử Dụng.
Mọi thông báo và tài liệu (nếu có) cần phải được đưa ra bởi Người Sử Dụng theo những Điều Khoản Chung này cho M_Service sẽ được gửi cho M_Service đến địa chỉ trụ sở hoặc thông qua Dịch Vụ Khách hàng của M_Service.
Tất cả các thông báo và tài liệu (nếu có) cần gửi cho Người Sử Dụng bởi M_Service theo những Điều Khoản Chung này sẽ được gửi bằng một trong những phương thức sau đây:

 • Gửi thư thường hoặc thư bảo đảm đến địa chỉ mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của M_Service;
 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của M_Service;
 • Công bố thông báo hoặc thông tin liên lạc trên trang web www.momo.vn.
 • Gửi tin nhắn (SMS) hoặc gọi điện đến số điện thoại mới nhất của Người Sử Dụng theo ghi chép của M_Service.
 • Bất kỳ thông báo hoặc tài liệu hoặc thư từ liên lạc nào được xem là đã được gửi và nhận:
 • Nếu được gửi bằng thư thường hoặc thư bảo đảm, trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày gửi;
 • Nếu được gửi bằng các hình thức khác được quy định tại điều này, Ngày Làm Việc sau ngày gửi thông báo hoặc tài liệu đó.

10. Các quy định khác

Việc M_Service không thực thi vào bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ thời hạn nào, bất kỳ một hoặc nhiều Điều Khoản Chung này sẽ không phải là sự từ bỏ các Điều Khoản Chung đó hoặc từ bỏ quyền thực thi những Điều Khoản Chung này vào bất kỳ thời điểm nào sau đó.
Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi bằng cách khác thì M_Service sẽ sửa đổi quy định đó, hoặc (theo toàn quyền quyết định của mình) bỏ quy định đó ra khỏi những Điều Khoản Chung này. Nếu bất kỳ quy định nào của những Điều Khoản Chung này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, việc xác định như vậy sẽ không ảnh hưởng đến các quy định còn lại của những Điều Khoản Chung này, và những Điều Khoản Chung này sẽ vẫn có đầy đủ hiệu lực.
Người Sử Dụng xác nhận rằng M_Service, theo các luật và quy định hiện hành hoặc sau khi nhận được chỉ thị của các cơ quan hữu quan chính phủ, có thể được yêu cầu thực hiện các hành động mà có thể vi phạm các quy định của những Điều Khoản Chung này. Về vấn đề này, Người Sử Dụng đồng ý không buộc M_Service phải chịu trách nhiệm.
Người Sử Dụng không được chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của M_Service. M_Service có thể chuyển nhượng các quyền của mình theo những Điều Khoản Chung này mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Người Sử Dụng.
Những Điều Khoản Chung này sẽ có giá trị ràng buộc đối với những người thừa kế, các đại diện cá nhân và đại diện theo pháp luật, các bên kế nhiệm quyền sở hữu và các bên nhận chuyển nhượng được phép về tài sản (nếu có) của Người Sử Dụng.
Bất kỳ tranh chấp hoặc bất đồng nào theo những Điều Khoản Chung này trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Nếu không đạt được thỏa thuận thông qua thương lượng hòa giải như vậy, các bên tại đây đồng ý sẽ đưa tranh chấp hoặc bất đồng lên tòa án có thẩm quyền tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Tranh chấp giữa Người Sử Dụng và bên thứ ba: M_Service không có bất cứ trách nhiệm liên quan nào mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ Người Sử Dụng, cung cấp thông tin cần thiết để Người Sử Dụng và Bên thứ Ba cùng giải quyết. Người Sử Dụng và bên thứ ba phải trực tiếp giải quyết mọi vấn đề liên quan đến giao dịch của Người Sử Dụng và bên thứ ba. Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu hoàn tiền… M_Service có toàn quyền tạm giữ/đóng băng các khoản tiền trong tài khoản có liên quan cho đến khi vấn đề được giải quyết.