SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL

SAKI APARTMENTS HOTEL

4.7 (42 đánh giá)
36 Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả khách sạn

Thông tin liên hệ KS:
0834 443 999
0374 998 933

SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL
SAKI APARTMENTS HOTEL

saki apartments hotel

36 Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.7 (42 đánh giá)

THÔNG TIN

Thông tin liên hệ KS:
0834 443 999
0374 998 933